PIPS Bestyrelse

Formand

Email: bente.barrett@gmail.com

Telefon: 22 66 99 88

Navn: Bente Barrett, Ledende lægesekretær, Intensivt afsnit R

Næstformand

Navn: Karin Krog

Kasserer

Navn: Leif Johnsen, Tidligere patient

Suppleant

Navn: Dorte Haldrup - Intensivsygeplejeske, Intensivt afsnit R

Suppleant

Navn: Birgitte Vangsted, Tidligere intensivsygeplejeske, Intensivt afsnit R

Sekretær

Navn: Karin Vestergaard, Pårørende til tidligere patient

Bestyrelsesmedlem

Navn: Jan Christian Andersen, Tidligere patient

Bestyrelsesmedlem

Navn: Lisbeth Weidinger

Bestyrelsesmedlem

Navn: Søren K. Nielsen

Vedtægter for: Patientforeningen for intensivpatienter, pårørende og sundhedspersonale (PIPS)


§1. Foreningens navn og hjemsted:

Foreningens navn er Patientforeningen for intensivpatienter, pårørende og sundhedspersonale (PIPS) og dens hjemsted er Region Nordjylland.

 

§2. Foreningens formål:

 

Foreningens formål er at forbedre patienter og pårørendes livskvalitet efter ophold på intensivafdeling, overflytning til stamafdeling og udskrivning til hjemmet samt udvikle medlemmernes evne og lyst til at engagere sig og tage medansvar i foreningen.

 

Endvidere:

 

 1. Formidle kendskab til after care for patienter, sundhedspersonale og samfund.
 2. Formidle undervisning, oplysning, afholde møder samt støtte forskning vedrørende after care.
 3. Formidle kontakt til andre hospitaler i såvel ind- og udland vedrørende after care.
 4. Fremskaffe økonomiske midler til ovenstående.

 

§3. Betingelser for medlemskab:

 

Som medlem af foreningen kan optages alle der aktivt vil arbejde for foreningens formål.

Medlemskab opnås ved indbetaling af kontingent. Medlemsskabet følger kalenderåret.

 

§4. Kontingent:

 

Til drift af foreningens formål betales et årligt kontingent, hvis størrelse fastsættes på den ordinære generalforsamling.
Medlemskontingentet opkræves hvert år i januar måned og skal være indbetalt senest d. 10. februar.

Ønsker man ikke længere at være medlem, meddeles dette til foreningen.

 

§5. Regnskab og revision:

 

Regnskabsåret er kalenderåret. Regnskabet revideres af foreningens revisor og fremlægges til godkendelse på den ordinære generalforsamling. Regnskabet kan rekvireres hos PIPS, tidligst 14 dage før Generalforsamlingen.

Foreningens midler opbevares på en bankkonto.

 

§6. Generalforsamling:

 

Generalforsamlingen, der er foreningens øverste myndighed, afholdes hvert år i marts måned. Generalforsamlingen indkaldes med mindst 14 dages varsel ved skriftlig meddelelse til medlemmerne. Dagsorden vedlægges indkaldelsen.

 

Forslag der ønskes behandlet på mødet skal være formanden i hænde senest syv dage før generalforsamlingen. 

 

§7. Dagsorden:

 

Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal indeholde følgende punkter:

 

 1. Valg af dirigent.
 2. Bestyrelsens beretning.
 3. Fremlæggelse og godkendelse af foreningens regnskab.
 4. Behandling af indkomne forslag.
 5. Fastsættelse af kontingent.
 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.
 7. Valg af revisor og suppleant.
 8. Eventuelt.

 

§8. Stemmeret og afstemning:

 

Stemmeret til generalforsamlingen har de fremmødte medlemmer. Medlemmer, der er i kontingentrestance har ikke stemmeret.

 

Medlemmerne træffer beslutning ved stemmeflertal, undtagen i de tilfælde hvor der til afstemningen foreligger forslag til vedtægtsændringer eller opløsning af foreningen.

 

Forslag til vedtægtsændringer kan kun vedtages med 2/3 flertal af de fremmødte medlemmer.

 

Forslag til opløsning eller ændring af foreningens formål kan kun vedtages på en særligt indkaldt generalforsamling, jf. § 12.

 

Afstemningen sker ved håndsoprækning, men såfremt dirigenten eller et medlem forlanger det, skal afstemningen ske skriftligt.

 

§9. Ekstraordinær generalforsamling:

 

Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når et flertal i bestyrelsen eller når mindst 1/3 af foreningens stemmeberettigede medlemmer skriftligt fremsætter begæring herom til bestyrelsen med angivelse af dagsorden.

 

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling skal ske senest 14 dage efter krav er fremkommet og indkaldes med samme varsel som den ordinære generalforsamling.

 

§10. Tegningsret for foreningen:

 

Foreningen tegnes af Formand og Kasserer i forening.


§11. Bestyrelsen:

 

Foreningens daglige ledelse ligger hos bestyrelsen, der består af syv medlemmer.

Bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år af gangen. Genvalg kan ske.
Der er 3 medlemmer på valg i ulige år og 4 medlemmer på valg i lige år.
På førstkommende bestyrelsesmøde konstituerer bestyrelsen sig.

Der vælges hvert år tre suppleanter til bestyrelsen, som træder ind i bestyrelsen i tilfælde af et bestyrelsesmedlem, forlader bestyrelsen indenfor valgperioden.

 

Bestyrelsen er ansvarlig overfor Generalforsamlingen. Beslutninger træffes ved stemmeflertal.

 

Bestyrelsesmøder afholdes så ofte formanden eller to bestyrelsesmedlemmer finder det nødvendigt og indkaldes med mindst syv dages varsel.

 

Bestyrelsen er berettiget til at eksludere et medlem, hvis den finder særlig anledning dertil, men vedkommende medlem har ret til at forelægge sagen ved den førstkommende generalforsamling.

 

Såfremt et medlem udtræder af bestyrelsen inden valgperiodens udløb, indtræder suppleanten, som derefter sidder til førstkommende ordinære generalforsamling.

 

§12. Foreningens ophør:

 

Forslag til opløsning eller ændring af foreningens formål/vedtægter kan kun vedtages på en særligt indkaldt generalforsamling. 2/3 af medlemmerne skal være repræsenteret og mindst 3/4 af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer skal stemme for forslaget.

 

Såfremt der ikke er repræsenteret et tilstrækkeligt antal medlemmer, indkaldes til en ny generalforsamling, der kan træffe beslutning med kvalificeret flertal, uden hensyn til de fremmødtes antal.

 

I tilfælde af opløsning tilfalder foreningens formue/overskud Intensiv afd. R’s forsknings- og uddannelsesfond, Aalborg Universitetshospital.

 

Vedtaget på Generalforsamling d. 10. februar 2020.